Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Poniższy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania portalu internetowego Bystre Dziecko, zwanego dalej Portalem lub Serwisem. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników portalu oraz Administratora. Każdy potencjalny Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.

2. Definicje

2.1 Serwis / Portal – strona udostępniona pod adresem bystredziecko.pl, będąca zbiorem materiałów edukacyjnych oraz osobistych poglądów redaktorów Portalu na temat edukacji i wychowywania dzieci.
2.2 Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którego właścicielką jest osoba fizyczna: Anna Kubczak.
2.3 Netykieta – to etykieta obowiązująca w Internecie, zbiór zasad przyzwoitego zachowania.

2.4 Użytkownik

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca dostęp do usług oferowanych przez Portal oraz akceptująca wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
 • osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody prawnego opiekuna i zaakceptowania przez niego wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Administrator może zażądać przedstawienia zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia dostępu do Portalu,
 • pracownicy uprawnionej placówki edukacyjnej akceptujący wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2.5 Polityka Prywatności – to dokument informujący odwiedzającego jakie dane na jego temat są zbierane, oraz w jakim celu zostaną wykorzystane.

3. Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie materiałów edukacyjnych dla dzieci oraz podpowiedzi w zakresie ich użytkowania. Treści te dalej zwane są Materiałami.

4. Rejestracja

4.1 Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
4.2 Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i umożliwia dostęp do plików z materiałami edukacyjnymi.
4.3 Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Serwisu , do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
4.4 Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i aktywnego adresu e-mail.
4.5 Niedozwolone jest podawanie w formularzu rejestracyjnym i profilu danych zawierających słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub nie zgodne z ogólnie przyjętą Netykietą.
4.6 Uprawnionymi do logowania są osoby zakładające konto oraz osoby bezpośrednio spokrewnione. Niedozwolone jest przekazywanie osobom trzecim loginu i hasła do konta w Serwisie, a także  „podszywanie” się pod innego Użytkownika.
4.7 W przypadku rejestrowania konta dla placówki edukacyjnej, uprawnionymi do logowania są wszyscy pracownicy tej placówki w danej lokalizacji placówki. Niedozwolone jest przekazywanie loginu i hasła do konta w Serwisie osobom nie zatrudnionym w placówce.
4.8 Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem, Regulaminem albo nie będzie stosować się do Netykiety.
4.9 Konto Użytkownika może zostać usunięte w przypadku braku aktywności Użytkownika (brak logowania) przez okres 6 miesięcy.
4.10 Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto w Serwisie.

5. Zasady korzystania z Serwisu

5.1 Do korzystania z  Serwisu niezbędny jest dowolny sprzęt z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron www, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz oprogramowanie umożliwiające pobieranie i odczytywanie udostępnianych plików.
5.2 Zakres dostępu do zasobów Serwisu dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora, bez podawania przyczyn.

6. Prawa autorskie

6.1 Wszelkie Materiały dostępne w Serwisie objęte są prawami autorskimi.
6.2 Prawa autorskie do Materiałów należą do Administratora oraz autorów tych Materiałów.
6.3 Publikowanie i rozpowszechnianie Materiałów na innych stronach internetowych jest zabronione. W przypadku chęci zamieszczenia wybranych Materiałów na innych stronach należy skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania zgody i określenia jej warunków. Głównymi warunkami ewentualnego uzyskania zgody jest zakaz modyfikowania Materiałów oraz usuwania informacji o źródle pochodzenia Materiałów.
6.4 Materiały zamieszczone w Serwisie przeznaczone są do celów edukacyjnych i nie komercyjnych. W takich przypadkach dozwolone jest modyfikowanie Materiałów. Zabronione jest rozpowszechniane zmodyfikowanych Materiałów.
6.5 Zabrania się wykorzystywania Materiałów w celach komercyjnych.
6.6 Zabrania się publicznego udostępniania Materiałów w serwisach służących przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików.

7. Odpowiedzialność

7.1 Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał nieprzerwanie zapewniając jak najwyższą jakość usług. Zastrzega sobie jednak prawo do czasowej przerwy lub ograniczeń dostępności Materiałów z przyczyn technicznych oraz sił wyższych czy awarii sprzętu.
7.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz utratę danych zawartych w profilach Użytkowników, wynikłe z powodu awarii sprzętu, dysfunkcji sieci Internet, zdarzeń losowych o charakterze sił wyższych lub działań osób trzecich.
7.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
Zastrzega również prawo do redagowania lub usuwania treści obraźliwych, naruszających zasady Netykiety, nie zgodnych z prawem lub w inny sposób godzących w zasady współżycia społecznego oraz zawierających linki reklamowe.
7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do cytowania lub przytaczania treści publikowanych przez Użytkowników na stronach Serwisu.
7.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez siebie w Serwisie.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez podania przyczyn.
8.2 Zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.
8.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji jednolitego tekstu na stronach Serwisu.
8.4 Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ich akceptacji.
8.5 W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia konta w Serwisie.

3 Thoughts to “Regulamin”

 1. Iza

  Dzień dobry
  Mam pytanie czy mogę na stronie przedszkola w którym pracuję, umieszczać link do materiałów (grafomotoryczne kart pracy) z Bystrego Dziecka.Chodzi mi o to aby rodzice mogli te karty wydrukować w domu dla swoich dzieci.
  Pozdrawiam Iza Skibińska

  1. Anna Kubczak

   Tak, bardzo proszę. Proszę jedynie o nie zamieszczanie plików pdf na innych stronach internetowych.

 2. Super stronka dla dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z literkami

Leave a Comment