Czasowniki nieregularne w języku angielskim – lista irregular verbs

Rozpoczynając naukę języka angielskiego ten etap staje się nieunikniony – nauka czasowników nieregularnych, irregular verbs.

Skocz do: Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. Te pierwsze tworzą formy Past Simple i Past Participle poprzez dodanie końcówki -ed lub -d.

Niestety, spora część najpopularniejszych angielskich czasowników nie odmienia się w sposób regularny, a ich odmianę trzeba po prostu zapamiętać.

Skąd się wzięły te utrudniające nam wszystkim uczącym się języka angielskiego czasowniki? Podobnie jak w języku polskim, ich pisownia i wydźwięk wynikają z zawiłości historycznych dziejów i mieszanki kilku języków. Pierwotny język staroangielski wywodził się z języka germańskiego (niemieckiego), którym posługiwały się średniowieczne plemiona Anglów i Sasów. Swoje trzy grosze dorzucili Wikingowie i Normanowie.

Czasowniki nieregularne – test online

Do nauki czasowników nieregularnych w języku angielskim możecie wykorzystać nasz interaktywny Test Online Czasowniki Nieregularne, który pozwala podzielić materiał na mniejsze części, oraz poprawiać błędne odpowiedzi tak długo, aż ich pisownia zostanie utrwalona.

Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

W poniższej tabeli znajdziecie długą listę angielskich czasowników nieregularnych, posortowanych alfabetycznie. A ponieważ jest na prawdę długa, możecie zawęzić jej zakres wybierając jedną z poniższych opcji, na przykład czasowniki nieregularne klasa 6.

Czasowniki nieregularne klasa 6 – Junior Explorer 6

Pierwsza kolumna: be, become, begin, break, bring, build, buy, catch, choose, come, do, drink, drive, eat, fall, feed, feel, find, fly, forget, get, give, go, have, hear, hit, know, learn, leave.

Druga kolumna: lose, make, meet, put, read, ride, ring, run, say, see, sell, send, sing, sink, sit, sleep, speak, stand, stick out, swim, take, tell, think, throw, wake, wear, win, wWrite

1. forma czasownika bezokolicznik (infinitive) 2. forma czasownika (past tense) 3. forma czasownika (past participle) Tłumaczenie
be (am/is/are) [bi:] was, were [wəz], [wər] been [bɪn] być
become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] stawać się, zostawać (kimś)
begin [bɪˈɡɪn] began [bɪˈɡæn] begun [bɪˈɡʌn] zaczynać
blow [bloʊ] blew [bluː] blown [bloʊn] dmuchać, wiać
break [breɪk] broke [broʊk] broken [ˈbroʊkən] łamać, pękać, tłuc, psuć (się)
bring [brɪŋ] brought [brɒːt] brought [brɒːt] przynosić
build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] budować
buy [baɪ] bought [bɒːt] bought [bɒːt] kupować
catch [kætʃ] caught [kɒːt] caught [kɒːt] łapać, złapać
choose [tʃuːz] chose [tʃoʊz] chosen [ˈtʃoʊzən] wybierać
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] przychodzić
cost [kɒːst] cost [kɒːst] cost [kɒːst] kosztować
creep [kriːp] crept [krept] crept [krept] skradać się
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] ciąć
do [duː] did [dɪd] done [dʌn] robić, czynić
draw [drɒː] drew [druː] drawn [drɒːn] rysować
dream [driːm] dreamt (dreamed) [dremt] ([ˈdriːmd]) dreamt (dreamed) [dremt] ([ˈdriːmd]) marzyć
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] pić
drive [draɪv] drove [droʊv] driven [ˈdrɪvən] kierować (pojazdem)
eat [iːt] ate [eɪt] eaten [ˈiːtn] jeść
fall [fɒːl] fell [fel] fallen [ˈfɒːlən] spadać, upadać
feed [fiːd] fed [fed] fed [fed] karmić
feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] czuć, odczuwać
fight [faɪt] fought [fɒːt] fought [fɒːt] walczyć
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] znaleźć, znajdować
fly [flaɪ] flew [fluː] flown [floʊn] latać, lecieć
forget [fərˈɡet] forgot [fərˈɡɑːt] forgotten [fərˈɡɑːtn] zapominać
forgive [fərˈɡɪv] forgave [fərˈɡeɪv] forgiven [fərˈɡɪvən] wybaczać
freeze [friːz] froze [froʊz] frozen [ˈfroʊzən] zamarzać, zamrażać
get [ɡet] got [ɡɑːt] got [ɡɑːt] dostać, dotrzeć (dokądś)
give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ˈɡɪvən] dać, dawać
go [ɡoʊ] went [went] gone [ɡɒːn] iść, chodzić, jeździć
grow [ɡroʊ] grew [ɡruː] grown [ɡroʊn] rosnąć
hang [hæŋ] hung [hʌŋ] hung [hʌŋ] zawiesić
have [hæv] had [hæd] had [hæd] mieć, posiadać
hear [hɪr] heard [hɜːrd] heard [hɜːrd] słyszeć
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [ˈhɪdn] schować, ukryć
hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] uderzać, bić
hold [hoʊld] held [held] held [held] utrzymać
hurt [hɜːrt] hurt [hɜːrt] hurt [hɜːrt] zranić, boleć, urazić
keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] trzymać
kneel [niːl] knelt [nelt] knelt [nelt] klęczeć
know [noʊ] knew [nuː] known [noʊn] wiedzieć, znać
lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] kłaść, położyć, układać
learn [lɜːrn] learnt [lɜːrnt] learnt [lɜːrnt] uczyć się
leave [liːv] left [left] left [left] wychodzić, opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend [lend] lent [lent] lent [lent] pożyczać (komuś)
let [let] let [let] let [let] pozwalać
lose [luːz] lost [lɒːst] lost [lɒːst] gubić, tracić
make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] robić, tworzyć, czynić
mean [miːn] meant [ment] meant [ment] znaczyć, oznaczać
meet [miːt] met [met] met [met] spotykać
pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] płacić
put [pʊt] put [pʊt] put [pʊt] położyć, postawić, włożyć
read [riːd] read [red] read [red] czytać
ride [raɪd] rode [roʊd] ridden [ˈrɪdn] jeździć na (czymś)
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] dzwonić
rise [raɪz] rose [roʊz] risen [ˈrɪzən] wzrastać (np. cena)
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] biec, biegać
say [seɪ] said [sed] said [sed] mówić (o czymś)
see [siː] saw [sɒː] seen [siːn] widzieć, patrzeć
seek [siːk] sought [sɒːt] sought [sɒːt] szukać
sell [sel] sold [soʊld] sold [soʊld] sprzedawać
send [send] sent [sent] sent [sent] wysyłaś
set [set] set [set] set [set] stawiać, ustawiać
shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken [ˈʃeɪkən] potrząsać
shine [ʃaɪn] shone [ʃoʊn] shone [ʃoʊn] błyszczeć, świecić
shoot [ʃuːt] shot [ʃɑːt] shot [ʃɑːt] strzelać
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] zamknąć
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] śpiewać
sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [sʌŋk] tonąć
sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] siadać, siedzieć
sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] spać
smell smelt smelt wąchać
speak [spiːk] spoke [spoʊk] spoken [ˈspoʊkən] mówić, rozmawiać
spend [spend] spent [spent] spent [spent] spędzać, wydawać
stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] stać
stick out [stɪk] stuck out [stʌk] stuck out [stʌk] wystawać, wystawić
strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] uderzyć (w coś), spaść (na coś)
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] płynąć, pływać
swing [swɪŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] zakołysać, machnąć
take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkən] brać
teach [tiːtʃ] taught [tɒːt] taught [tɒːt] uczyć
tell [tel] told [toʊld] told [toʊld] mówić (komuś), opowiadać, powiedzieć
think [θɪŋk] thought [θɒːt] thought [θɒːt] myśleć, sądzić
throw [θroʊ] threw [θruː] thrown [θroʊn] rzucać
wake [weɪk] woke [woʊk] woken [ˈwoʊkən] budzić się
wear [wer] wore [wɔːr] worn [wɔːrn] nosić (ubranie)
win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] wygrywać
write [raɪt] wrote [roʊt] written [ˈrɪtn] pisać

Leave a Comment